عسل سیاه ۵۰۰ گرم

ریال4.250.000

عسل سیاه عسلی با ساکارزصفر

برداشت نوعی اویشن از روستای قره ضیاالدین